PT MUUTOS

TIETOSUOJATIEDOTE

REKISTERI- JA TIETOSUOJATIEDOTE

Tämä on Pt Muutos toiminimen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

1. HENKILÖTIETOJEN REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Pt Muutos (Y-tunnus 2606818-5) (”Muutos”)

Suksenpyölintie 12, 25500 Perniö

pt.muutos@gmail.com, puh. 040 739 3511

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Tiia Fagerström

pt.muutos@gmail.com, puh. 040 739 3511

3. TIEDOTTEEN TARKOITUS

Muutoksen markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten Muutos käsittelee henkilötietoja markkinointiin, suoramarkkinointiin, myyntiin ja asiakassuhteen solmimiseen, ylläpitämiseen ja päättämiseen sekä asiakassuhteen aikana solmittujen sopimusten noudattamiseen

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Sopimussuhteen täytäntöön paneminen tai sopimusta edeltävien toimien suorittaminen. Käsittelytoimenpiteitä ovat henkilötietojen käsittely myyntivaiheessa ja asiakassuhteen aikana, suoramarkkinointiviestien lähettäminen, palvelun kehittäminen ja yhteydenpito Muutoksen ja asiakkaiden välillä. Henkilötietoja käytetään myös mahdollisten reklamaatioiden hoitamiseen ja Muutoksen oman liiketoiminnan kehittämiseen.
  2. Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen ja oikeuksien käyttäminen koskien seuraavan tyyppisiä velvoitteita: asiakassuhteisiin liittyvät ja oikeudet ja suoramarkkinointiin liittyvät velvoitteet ja oikeudet.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat:

  1. Sopimussuhteen täytäntöön paneminen tai sopimusta edeltävien toimien suorittaminen. Henkilötiedon käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa henkilö on osapuolena.
  2. Henkilön on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti seuraavia tarkoituksia varten: Muutoksen palveluiden markkinointi ja tiedottaminen palveluista. Henkilöllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.
  3. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Muutoksen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kuten Muutoksen omien palvelujen markkinoimiseksi.

5. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Muutos käsittelee tiedotteessa kuvattua tarkoitusta varten seuraavia henkilötietoryhmiä: henkilötiedot (kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja erityiset henkilötiedot (kuten biometrisiä tietoja ja terveyttä koskevia tietoja).

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan asiakkaalta muun muassa sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN SIIRROT

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. EU-alueen ulkopuolelle siirron perusteena ovat EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn noudattaminen ja EU:n komission mallisopimuksen siirrolle.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Muutoksen asiakkaiden henkilötietoja käsitellään sen aikaa, kun Muutoksen ja asiakkaan välinen sopimus on voimassa tai kun suostumus on voimassa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).